Prior starting to intake this preparation, inform your physician whether you have liver or kidney illnesses. If it is so, than the dosage may be decreased. generic soma The use of this drug is made in addition with the physical & rest therapy. This drug is actively used for the treatment of the injuries and painful musculoskeletal medical conditions. The use of Carisoprodol is also made for many other medications as well. The online websites offer a complete one place solution to buy this drug easily. You can make the use of websites to buy Soma online as well get all other related information. The use of this drug is however advised to be made on proper medical consultation only.

If you are suffering from pain of any sorts, then you can use Tramadol. Tramadol, in essence, is a medication used to relieve mild to severe pain regardless of its origin. Many people who want to get rid of the pain right away should buy Tramadol and stop the pain from affecting them. Today, there are different websites that offer this particular medication. tramadol 50 mg It's also important not to mix Tramadol with other opioids, painkillers and even antidepressants — such interactions may be very dangerous to you, so your physician (and all your doctors) must know about all the medications you use.

There online websites that sell soma is the best alternate especially since a person can get this tablet at cheaper rates. This not only helps them to get the medicine however it also helps them to afford the treatment and visits to the doctor as they can get it a discounted rates. The online store is a great alternative as it is comfortable, convenient, caters to the privacy factor of the person as well as provides the necessary discounts. buy soma online Buy Soma it's used to ease pain arising from sprains, strains, muscular injuries and spasms. You can feel tremendous discomfort due to the pain. Imagine yourself lying down in bed and unable to move or do any kind of work. It must very frustrating to cancel all your engagements due to the pain. But this drug acts on your body to relieve the pain. It can be taken with food. You can also take it immediately after your meals. This prevents stomach upsets. But you have to be a bit careful. You should know that this drug is for temporarily relief.

This drug is very beneficial for all your needs. You just have to take to use it on proper medical supervision and under proper guidance only. Always consult your doctor before making use of Tramadol it is necessary for you safety while using this drug in the long run. buy tramadol online Tramadol is a very efficient and effective medicine to treat both moderate and sever pain. The dosage of tramadol is based on your medical condition not to forget your medical history. It is very essential for everyone suffering from pain to reveal each and every minute detail relating to the medical past. Buy Tramadol online this will help the doctor a great deal in prescribing the right dosage of the medicine. The maximum dosage is 400 milligrams a single day.

Most of the online pharmaceutical stores are located in America. They allow people all around the world to order tramadol from their online store to help them deal as well as treat the discomfort and pain that they have even if they do not want to go to a doctor. This is one thing that anybody can consider if they want t find a reason to buy Tramadol instead of purchasing it from a physical store. This also has one of the best ways if a person wants to avoid going to a doctor especially if you are in so much pain that you are not able to step out of the house. buy tramadol cod Making use of the services of these medical websites and stores, you can easily get this drug with a single click. There are many users who have many queries regarding the use of Tramadol. However there is no need to worry about any side effects as there are none when you use Tramadol with care.

SUPLIMENT - AUSTRIA

„Vrem să impulsionăm strategia Dunării”

March 10th, 2011, com 19 comentarii

Interviu cu Excelenţa Sa, Domnul Michael Schwarzinger, Ambasador al Austriei la Bucuresti.

Un ambasador; o persoană rece, calculată, ale cărei gânduri sunt greu de ghicit. Dacă il intâlniti pe domnul Michael Schwarzinger, renuntati imediat la acest clişeu.

Vă rugăm să ne creionaţi un scurt istoric al relaţiilor între România şi Austria înainte de căderea co­munismului în ţara noastră.

 • Relaţiile nu au fost întotdeauna uşoare pentru că, după Primul Război Mondial, o parte din ceea ce era, pe vre­mea aceea, Imperiul Austro-Ungar, Transilvania, a revenit României prin Unirea de la 1 Decembrie 1918. Acest moment a reprezentat un uriaş succes politic al ţării dumneavoastră în detri­mentul Ungariei şi al Austriei. Dar, chiar şi în aceste condiţii, relaţiile economice erau suficient de dezvoltate. Pe de altă parte, în perioada dintre Primul şi Al Doilea Război, România era o ţară care o ducea bine, în timp ce Austria avea grave probleme economice.

Iar după război Austria a fost una dintre puţinele ţări care au menţinut relaţii constante cu România comunistă…

 • Atunci atitudinea diplomatică s-a schimbat în bună măsură. Austria a avut norocul să fie încorporată sis­temului economic vest-european, a primit investiţii străine şi astfel a avut un salt economic substanţial. Din punct de vedere politic, Austria a negociat un tratat de stat prin care s-a organizat re­tragerea tuturor trupelor străine de pe teritoriul austriac. Inclusiv ruşii au ac­ceptat să se retragă, în 1955, şi să încheie ocupaţia din partea de est a ţării. De atunci, Austria şi-a asumat statutul de ţară neutră. Pe aceste baze ne-am dezvoltat un interes puternic în creşterea relaţiilor cu ţările din jur, în special înspre est. Era mult mai uşor pentru cetăţenii multor ţări comuniste să primească vize de ieşire din ţară către Austria, decât către ţări din NATO. în timp, am devenit un punct de întâl­nire pentru mai multe popoare, am încercat să fim un fel de centru pentru întâlnirile dintre Est şi Vest. Foarte multe conferinţe, întâlniri, congrese, tratative internaţionale s-au desfăşurat în Austria. S-au înfiinţat instituţii ştiinţifice la Viena specializate în studiul dezvoltării economice a ţărilor din această regiune. în ceea ce priveşte România şi Bulgaria, relaţiile comerciale au crescut de-a lungul timpului şi s-au dezvoltat relaţiile culturale. Un exem­plu interesant al acestei idei de placă turnantă între Est şi Vest este radioul austriac care emitea în mai multe limbi, pentru ca oamenii din această zonă ge­ografică să aibă acces la transmisiile sale. Pentru o epocă în care internetul nu exista, era important că radioul nos­tru putea fi ascultat, nu din raţiuni de propagandă, ci drept un serviciu pub­lic. Noi transmiteam informaţii în Vest despre Est şi în Est despre Vest.

Totuşi, după 1990, relaţiile din­tre cele două ţări nu au debutat sub cele mai bune auspicii.

 • Când s-a petrecut marea schim­bare din ’89, ţările aflate în prima linie şi în care s-au concentrat cele mai im­portante resurse occidentale au fost Ungaria, Cehoslovacia şi Polonia. Ce­hoslovacia a impresionat prin Revoluţia de catifea şi prin Vaclav Havel, Polonia prin reformele economice pe care le-a adoptat şi care au dovedit că au o strategie de trecere rapidă de la econo­mia planificată la cea liberă. Şi în Ce­hoslovacia privatizarea prin cupoane a însemnat o restructurare foarte rapidă şi dinamică a economiei. Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre ţări ca România şi Bulgaria, unde reformele au fost mai lente şi de mai puţin succes. Iar în ceea ce priveşte investiţiile austriece, într-o primă fază acestea au fost direcţionate către Ungaria, şi pentru că legăturile economice şi culturale sunt foarte puternice. Trebuie să ţineţi cont că sunt mulţi maghiari care locuiesc în Austria – după revoltele din 1956 mai mult de 100.000 de unguri au emigrat în Austria. Şi după Primăvara de la Praga circa 80.000 de oameni au fugit din Cehoslovacia în Austria. Iar în anii ’80, când Jaruzelski a declarat stare de război în Polonia, au fost peste 60.000 de polonezi care au emigrat în Austria. Acesta a fost un atu pentru aceste ţări pentru că aveam deja o populaţie care vorbea limbile respective, cunoştea obiceiurile şi era mai uşor pentru oa­menii de afaceri să caute oportunităţi, să investească, să pună pe picioare afaceri în acele ţări.

V-aţi dorit postul de ambasador la Bucureşti sau a fost doar o întâmplare că aţi ajuns aici?

 • Mi l-am dorit, desigur. Am aplicat pentru această poziţie şi am câştigat-o. Ministrul m-a ales pe mine dintre toţi candidaţii.

De ce v-aţi dorit să ajungeţi în România?

 • Pentru Austria, România este o ţară foarte importantă. E o ţară mare, membră a UE, suntem aproape ge­ografic, suntem legaţi de investiţii majore şi de importante legături eco­nomice, există strategia Dunării, printre alte proiecte comune. România este în partea de sus a listei priorităţilor pentru diplomaţia austriacă.

Care sunt principale proiecte pe care vi le-aţi propus ca am­basador la Bucuresti?

 • Unul dintre scopurile noastre principale este să impulsionăm strate­gia Dunării şi să creştem traficul pe flu­viu cu tot ceea ce aduce după sine, inclusiv creşterea turismului şi protecţia mediului. Pe de altă parte, avem un in­teres major în ceea ce priveşte trans­portul de gaze naturale şi petrol dinspre est spre vest. în plus, există proiecte investiţionale austriece pentru următorii anii, sunt companii austriece parte din proiectele mari de dezvoltare a infrastructurii din România, avem pla­nuri de investiţii în turism. Din punct de vedere politic, încercăm să ne aducem contribuţia la integrarea României în toate structurile UE, la cooperarea din cadrul spaţiului Schengen, la aderarea, pe viitor, la moneda unică. Sunt foarte multe proiecte comune, politice, eco­nomice, culturale, turistice, ştiinţifice. Practic, oriunde te-ai uita, se poate ob­serva un interes foarte mare de a învăţa mai multe unii despre ceilalţi, de a des­coperi noi posibilităţi de colaborare în interes reciproc. Iar eu cred că relaţiile care leagă cu adevărat două ţări sunt nu numai cele de la nivelul înalt al politicienilor sau al funcţionarilor de stat, ci contactele de zi cu zi, de la om la om.

Se poartă uşor dialogul cu diplomaţia românească?

 • Da. Sunt foarte profesionişti. Am cunoscut mulţi funcţionari ai Minis­terului de Externe român şi am simţit că nu stăm pe laturile opuse ale mesei ci că într-adevăr avem proiecte comune pe care încercăm să le ducem îm­preună la bun sfârşit.

Cum trece o zi din viaţa unui am­basador al Austriei la Bucureşti?

 • Cred că toată lumea se-ntreabă ce face un ambasador într-o zi… Unul dintre cele mai interesante lucruri este că întâlneşti oameni din toate părţile societăţii şi, astfel, ai posibilitatea să îţi formezi o imagine de ansamblu. De­sigur, trebuie să fii la zi cu tot ceea se petrece în ţara în care eşti, de aceea şi trăieşti în acea ţară. Eu nu aş putea să-mi fac treaba de la Viena. Nu-i sufi­cient să te uiţi pe internet! Trebuie să trăieşti aici, să mănânci aceeaşi mân­care, cum se spune, să fii aici. Să vor­beşti cu austrieci care trăiesc în România, cu români care trăiesc în afara Bucureştiului, să vizitezi ţările înveci­nate, să mergi la Chişinău sau la Sofia şi să afli ce cred ei despre ceea se în­tâmplă în România. Apoi, desigur, sunt oamenii care îl caută pe ambasador, fiecare cu propria lui problemă: unii vor sfaturi, alţii au nevoie de informaţii sau caută sprijin pentru un anumit proiect etc. Şi, atunci, te implici, ai ocazia să dai o mână de ajutor şi să fii parte din dez­voltarea relaţiilor dintre cele două ţări.

“We want to invigorate the Danube strategy”

Interview with Mr. Michael Schwarzinger, the Austrian Ambassador to Bucharest.

Which are the main projects, as ambassador in Bucharest?

One of our main goals is to invigorate the Danube strategy, to increase traffic on the Danube river with all that entails, in- cluding expanded tourism and environmental protection. On the other hand, we have a major interest in the transport of natural gas and oil from East to West. In addition, there are Austrian investment projects for the next years, part of large infrastructure development projects in Romania, we also have plans to invest in tourism. From the political point of view, we try to make our contribution to Romania’s integration in all EU structures, to cooperate within the Schengen area membership, to the future single currency. There are many joint projects, on all the levels: political, economic, cultural, touristic, scientific. In fact, everywhere you look, you can see a huge interest in both Romanians and Austrians to learn more about each other, to discover new possibilities of co- operation in their mutual interest. And I think that the rela- tions linking the two countries are not only the high-level politicians or civil servants attributions, but those built by daily contact, human to human.

Is the dialogue with the Romanian diplomacy an easy one?

Yes. They are very professional. I met many officials of the Romanian Foreign Ministry and I felt as if we don’t sit on op- posite sides of the table, but that we really have joint proj­ects, trying to take them along to completion.

Taguri:

Comentarii

 1. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful information particularly the last part I care for such info a lot. I was seeking this certain information for a long time. I will keep the attention of your blog. Thank you and best of luck.

 2. Best Links 2011…

  I’ve read a few good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create such a great informative website….

 3. Yosh says:

  Best Links 2011…

  I think this is among the most vital info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers…

 4. ugg outlet says:

  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 5. new led watch I finding for informatin in usa and I read your post that so useful for me, thx google I found your site for great info….

  I finding for informatin in usa and I read your post that so useful for me, thx google I found your site for great info….

 6. sb dunks says:

  Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told was a enjoyment account it. Look complicated to far delivered agreeable from you! However, how could we be in contact?

 7. I am continually invstigating online for ideas that can help me. Thank you!

 8. Trackback for a Great Article…

  Left you a trackback for your readers to get more info….

 9. You could certainly see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 10. rubiks cube says:

  naturally like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform the reality on the other hand I抣l definitely come again again.

 11. pakistani old films Very nice post and right to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you folks have any ideea where to hire some professional writers? Thanks in advance :)…

  Very nice post and right to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you folks have any ideea where to hire some professional writers? Thanks in advance :)…

 12. I have learned result-oriented things by means of your blog site. One other thing I’d prefer to say is always that newer computer system os’s often allow more memory to be utilized, but they additionally demand more memory space simply to run. If one’s computer can’t handle extra memory and the newest software program requires that memory space increase, it usually is the time to shop for a new Laptop or computer. Thanks

 13. cheap uggs says:

  Appreciating the dedication you put into your website and detailed information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 14. Phen375 reviews…

  That is really fascinating, You’re an overly professional blogger. I’ve joined your rss feed and look ahead to searching for more of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks! phen375 reviews…

 15. mbt shoes says:

  You can definitely see your enthusiasm in the work you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 16. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 17. uggs outlets says:

  Thanks for your write-up on this web site. From my experience, occasionally softening upward a photograph may well provide the digital photographer with a little an creative flare. Oftentimes however, that soft clouds isn’t exactly what you had planned and can frequently spoil an otherwise good image, especially if you intend on enlarging them.

 18. Recommended websites…

  Amazing blog! Thanks for the great contribution with this post….

Comenteaza